Masz kredyt we frankach?

A może już go spłaciłeś?

 

Skorzystaj z pomocy dla frankowiczów!

- wygrywamy z bankiem... i z frankiem!

Baza Wiedzy

 

Poniżej znajdziesz FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tzw. kredytów frankowych (indeksowanych albo denominowanych).

 

1. Od czego zacząć, by wystąpić do sądu przeciwko bankowi?

Zacznij od skompletowania dokumentów związanych z kredytem tzn. umowy kredytowej, aneksów do umowy, regulaminu, zaświadczenia o kredycie z informacjami o historii uruchomienia i spłaty kredytu oraz zastosowanego oprocentowania. Wniosek o zaświadczenie o kredycie należy złożyć w banku, który udzielił kredytu. W celu uzyskania wzoru zaświadczenia, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Wzór zaświadczenia otrzymasz od nas drogą mailową.

Po otrzymaniu zaświadczenia wydanego przez bank i po analizie przesłanych dokumentów, dokonamy odpowiednich kalkulacji i wyliczymy kwotę Twojego roszczenia względem banku. Ponadto, dokonamy analizy prawnej umowy i dołączonych do niej dokumentów. Analiza sprawy jest bezpłatna i nie zobowiązuje Ciebie do podpisania umowy z Kancelarią.

W przypadku stwierdzenia, że w Twojej umowie występują niedozwolone postanowienia, będzie można dochodzić od banku zwrotu dokonanej nadpłaty kredytu. Kredytobiorcy przysługuje w takim zakresie roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia. Po zaakceptowaniu przez Ciebie warunków współpracy i po podpisaniu umowy z naszą Kancelarią, złożymy pozew i będziemy Cię reprezentować przed sądem.

2.  Czy jeżeli kredyt został spłacony w całości lub nadpłacony to nie mogę wytoczyć powództwa przeciwko bankowi?

Nie, zarówno spłata kredytu, jak i jego nadpłata, nie wyklucza możliwości wytoczenia powództwa przeciwko bankowi. Jedyną przeszkodą w dochodzeniu roszczeń może stanowić termin przedawnienia, dlatego przed wystąpieniem do sądu, konieczna jest konsultacja z Kancelarią, by ocenić szanse na wygranie sprawy. Jeśli spłaciłeś lub nadpłaciłeś kredyt – pierwszym niezbędnym krokiem jest pozyskanie z banku zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu frankowego. Kliknij tutaj i pobierz wzór wniosku o zaświadczenie z banku - word

3.  Co zmieni się dla osób posiadających kredyty denominowane/indeksowane po wyroku TSUE?

Orzeczenie wydane przez TSUE z dnia 3 października 2019 r. powinno ujednolicić linię orzeczniczą polskich sądów. Niewykluczone jest, że postępowania sądowe będą trwały krócej. A osobom posiadającym umowę z niedozwolonymi postanowieniami umownymi, będzie łatwiej dochodzić swoich praw przez sądem.

Już od dnia wydania wyroku przez TSUE zauważalna jest znaczna poprawa szybkości zapadalności wyroków, jak i ilości wygranych spraw po stronie kredytobiorców.

4.  Jakich kredytów dotyczy wyrok TSUE?

Trybunał wydał orzeczenie w odniesieniu do kredytu indeksowanego do waluty obcej, jednak treść wyroku można odnieść również do kredytów denominowanych. Istotną kwestią jest również to, że wyrok dotyczy postanowień abuzywnych stosowanych w umowach konsumenckich. Orzeczenie będzie miało zastosowanie także do kredytów indeksowanych/denominowanych w innych walutach, np. euro.

5.  Jakie najczęściej klauzule abuzywne (niedozwolone) występują w umowach kredytowych?

Niedozwolone postanowienia dotyczyły najczęściej zapisów odnoszących się do sposobu przeliczania kursu waluty przy wypłacie kredytu oraz jego spłacie w odniesieniu do kursu franka ustalonego w tabeli banku. Kredytobiorca przy tak skonstruowanym zapisie nie miał wiedzy jakie są metody i wskaźniki przy ustalaniu kursu w tabeli bankowej. Bank mógł w dowolny i niczym nieograniczony sposób kształtować kurs, którego wysokość miała wpływ na wysokość raty i zadłużenia.
Niedozwolone zapisy to również te, które odnoszą się do obowiązku wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia niskiego wkładu, którego koszt w całości ponosił kredytobiorca.

6.  Czy każdą umowę o kredyt indeksowany do waluty obcej można zakwestionować?

Nie, nie każdą umowę można zakwestionować. Sama obecność postanowień abuzywnych nie oznacza, że taką umowę można „odfrankowić” lub unieważnić. Istnieje wiele okoliczności, które należy przeanalizować przed podjęciem działań prawnych. Indywidualna analiza Twojej umowy, odpowiedzi na pytania z ankiety oraz przedłożone zaświadczenie o kredycie da możliwość odpowiedzi na to pytanie.

7.   Czego dotyczy wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 r.?

W odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie Państwa Dziubaków Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w dniu 3 października 2019 r. Trybunał w odpowiedzi na zadane pytania, wskazał jak podchodzić do rozpatrywania spraw frankowych przez sądy krajowe.

W przypadku uznania przez sąd krajowy, że klauzule indeksacyjne dotyczą świadczenia głównego i bez nich umowa nie może być w dalszej części wykonywana, sąd powinien stwierdzić nieważność umowy. Ponadto, Trybunał wskazał, że sąd krajowy nie może zastępować niedozwolonych postanowień innymi postanowieniami, np. średnim NBP, gdyż brak jest podstaw prawnych do takich działań. Ponadto, jeżeli wolą kredytobiorcy w sporze z bankiem byłoby unieważnienie umowy a nie jej „odfrankowienie”, sąd powinien uwzględnić w tym zakresie jego wolę.

8. Czy jeżeli kredyt został spłacony w całości lub nadpłacony to nie mogę wytoczyć powództwa przeciwko bankowi?

Nie, zarówno spłata kredytu, jak i jego nadpłata, nie wyklucza możliwości wytoczenia powództwa przeciwko bankowi. Jedyną przeszkodą w dochodzeniu roszczeń może stanowić termin przedawnienia, dlatego przed wystąpieniem do sądu, konieczna jest konsultacja z Kancelarią, by ocenić szanse na wygranie sprawy. Jeśli spłaciłeś lub nadpłaciłeś kredyt – pierwszym niezbędnym krokiem jest pozyskanie z banku zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu frankowego. Wzór takiego zaświadczenia znajdziesz TUTAJ. 

9.   Jak długo sprawa może potrwać w sądzie?

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, ilości materiału dowodowego oraz obciążenia danego sądu. Przed wyrokiem TSUE większość spraw dotyczących kredytów indeksowanych/denominowanych trwała 2-3 lata. Jednak biorąc pod uwagę, że linia orzecznicza staje się coraz bardziej ugruntowana, a od 7 listopada 2019 r. kredytobiorcy mogą wytaczać powództwa według miejsca swojego zamieszkania, czas trwania sprawy sądowej powinien się znacznie skrócić.

10.   Z jakimi kosztami przy wytoczeniu powództwa mogę się liczyć?

Kosztem wytoczenia powództwa jest opłata sądowa od pozwu w wysokości nie większej niż 1.000 zł. Koszt zaliczki na biegłego, jeżeli będzie konieczność jego powołania, to ok. 1.000 - 2.000 zł. Ponadto, kosztem będzie wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie.

W przypadku wygrania sprawy przez kredytobiorcę bank będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów sądowych oraz kosztów profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku przegranej, to kredytobiorca zwraca bankowi koszty profesjonalnego pełnomocnika banku.

11. Czy zapadają już korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych (indeksowanych czy denominowanych)?

Tak, zapada coraz więcej korzystnych wyroków dla kredytobiorców. Śledząc orzecznictwo po wydanym wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 r. tendencja ta jest wzrostowa. Informacje o wygranych sprawach są powszechnie dostępne w mediach.

12. Jaka jest różnica pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym do waluty obcej?

Różnica pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym dotyczy waluty kredytu, jaka jest wskazana w umowie kredytowej. W przypadku kredytu indeksowanego w umowie kwota kredytu określona jest w złotówkach (PLN), a w przypadku kredytu denominowanego kwota kredytu wskazana jest w walucie obcej (np. w CHF). Rodzaj kredytu wpływa na sposób w jaki zostanie obliczona wysokość Twojgo roszczenia wobec Banku.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas pod nr 512 466 221 lub napisz na adres: franki@kancelaria-certus.pl

Skontaktujemy się z Tobą. Analiza Twojej sprawy jest bezpłatna!