Masz kredyt we frankach?

A może już go spłaciłeś?

 

Skorzystaj z pomocy dla frankowiczów!

- wygrywamy z bankiem... i z frankiem!

Wniosek

Zaświadczenie z banku dotyczące historii spłat kredytu

Otrzymanie z banku zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu frankowego jest pierwszym krokiem niezbędnym do wstąpienia na drogę sądową. Zaświadczenie powinno obejmować wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego sformułowania żądania pozwu.

Kliknij tutaj i pobierz wzór wniosku o zaświadczenie z banku - word
Kliknij tutaj i pobierz wzór wniosku o zaświadczenie z banku - pdf

Niezbędne elementy wniosku

Przede wszystkim we wniosku należy oznaczyć miejscowość i datę, adresata (bank), wnioskodawcę (kredytobiorcę) oraz zawrzeć informacje dotyczące umowy, czyli datę jej zawarcia i oznaczenie. Wniosek powinien również zawierać wskazanie w jakiej formie chcemy otrzymać zaświadczenie (papierowej czy elektronicznej) oraz na jaki adres powinno być wysłane.

Zakres wnioskowanych danych

Dane, jakie powinny znaleźć się w wydanym przez bank zaświadczeniu (należy wskazać je we wniosku):

  1. historia wpłat tytułem spłaty kredytu”  - wysokości wszystkich rzeczywistych wpłat tytułem spłaty kredytu (daty oraz kwoty rzeczywistych wpłat) w walucie CHF, jak i PLN
  2. historia oprocentowania”  - informacje o datach zmiany oprocentowania oraz wysokości obowiązującego oprocentowania kredytu dla każdego okresu spłaty kredytu
  3. „zaświadczenie o kosztach okołokredytowych”  -  wysokość w PLN i daty naliczenia innych należności związanych z kredytem (w szczególności prowizje i składki tytułem ubezpieczeń)
  4. informacja o datach i kwotach uruchomienia kredytu w CHF i w PLN

Prawidłowo wydane przez bank zaświadczenie będzie zawierało następujące pozycje:

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi ok. 30 dni (choć są banki, w których udaje się uzyskać takie zaświadczenie nieco szybciej). Jeśli w tym czasie zaświadczenie nie zostało wydane, należy złożyć do banku reklamację. Niezależnie od czasu oczekiwania dobrą praktyką jest bieżący kontakt z bankiem w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie rozpatrywania wniosku – przede wszystkim czy wpłynął do banku oraz czy został zarejestrowany. Bardzo często zdarza się, że banki nie realizują wniosków i dopiero kontakt ze strony kredytobiorcy, a w skrajnych przypadkach interwencja Rzecznika Finansowego (po złożeniu reklamacji), pomaga uzyskać stosowne zaświadczenie.

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek można złożyć w najbliższym oddziale banku (uzyskując na drugiej kopii potwierdzenie wpływu pisma do banku) lub wysłać wniosek listem poleconym na adres siedziby banku.

Koszty uzyskania zaświadczenia

Opłata za wydanie zaświadczenia może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Większość banków pobiera ok. 200 zł, choć są wyjątki - Deutsche Bank Polska S.A. żąda obecnie ok. 800 zł, choć w międzyczasie UOKiK nałożył na ten bank karę finansową w związku pobieraniem tak wysokich opłat. Kwotę, jaką zapłacono za wydanie zaświadczenia także doliczamy do kwoty żądania i dochodzimy jej zwrotu w postępowaniu sądowym.

Należy pamiętać, że zakres informacji niezbędnych do wniesienia powództwa może różnić się w zależności od umowy kredytowej oraz tego, jak wygląda stan faktyczny w sprawie (czy spłata następowała w złotych czy bezpośrednio we frankach oraz jaka kwota kredytu została już spłacona). Warto zatem w razie wątpliwości uzgodnić treść wniosku o wydanie zaświadczenia ze swoim pełnomocnikiem, a w razie wątpliwości wnioskować o pełny zakres danych.

Bank odmawia wydania zaświadczenia

Z taką sytuacją możemy spotkać się przeważnie wtedy, gdy kredytobiorca zaprzestał spłacania kredytu. Wówczas bank informuje, że dopóki nie ureguluje on swojego zadłużenia, to nie otrzyma on historii spłat. W naszej ocenie takie podejście jest nieuzasadnione i należy niezwłocznie złożyć do banku reklamację, a następnie w razie jej nieuwzględnienia – zwrócić się do Rzecznika Finansowego o podjęcie w tej sprawie interwencji. Wydanie zaświadczenia nie powinno bowiem być uzależnione od tego, czy kredytobiorca spłaca swój kredyt czy też nie.

Wzór wniosku

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o zaświadczenie o kredycie. Część banków posiada własny druk, który należy wypełnić, pamiętając aby dane, o które wnioskujemy były tożsame z danymi wskazanymi w załączonym wzorze!

Kliknij tutaj i pobierz wzór wniosku o zaświadczenie z banku - word
Kliknij tutaj i pobierz wzór wniosku o zaświadczenie z banku - pdf

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku, to napisz do nas na adres: franki@kancelaria-certus.pl